فصل 2 حرکت شناسی سرعت متوسط و لحظه ای

حجم فایل : 513.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا فصل 2
حرکت شناسی(سرعت متوسط و لحظه ای)
سرعت متوسط و لحظه ای تعریف: نسبت جابه جایی متحرک در طول زمان = سرعت متوسط حرکت در صفحه در حرکت مستقیم بدیهی است که بردار سرعت متوسط در جهت جابه جایی است. مثال متحرکی از مسیر دایره ای به شعاع را در مدت دو ثانیه طی کرده است.
الف) با رسم شکل وضعیت حرکت و بردار مکان و جابه جایی را نشان دهید.
ب) سرعت متوسط در طی این حرکت؟
ج) مسافت طی شده توسط متحرک چقدر است؟ مثال متحرکی بر مسیر مستقیم دارای نمودار مکان – زمان داده شده است.
الف) سرعت متوسط در 4 ثانیه ی دوم؟
ب) سرعت متوسط در 4 ثانیه ی آخر؟
ج) سرعت متوسط در کل حرکت؟ مثال متحرکی با معادله ی در حرکت است.
الف) سرعت متوسط در ثانیه دوم حرکت؟
ب) لحظه ی عبور از مبدأ حرکت؟
ج) مکان اولیه ی متحرک؟ تعریف سرعت لحظه ای سرعت متحرک در هر لحظه سرعت لحظه ای است.
نکته: از روی نمودار ، سرعت لحظه ای همان شیب مماس بر منحنی در آن لحظه است.
شیب مماس سوال اندازه ی سرعت از لحظه ی صفر تا چگونه تغییر می کند؟ حرکت تندشونده : حرکتی است که در آن در حال زیادشدن است.
حرکت کندشونده : حرکتی است که در آن در حال کم شدن است. پایان...